Praktiska säkerhetstips för liftoperatörer | EDU Performance®

Kunskapsbank

Praktiska säkerhetstips för liftoperatörer

För liftoperatörer finns det flera praktiska säkerhetstips som kan hjälpa till att minimera risken för olyckor och skador. Det är dessutom minst lika viktigt för liftoperatörer att veta hur de ska hantera nödsituationer som kan komma att uppstå.

Det är viktigt att liftoperatören tar säkerheten och nödsituationer med liftar på allvar. En operatör ska vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för skador på passagerare och personal.

Säkerhetstips

 • Se till att liften servas regelbundet och inspektera den själv före användning.
 • Bekanta dig med hur liften manövreras och dess kapacitet och stabilitet.
 • Observera alltid viktbegränsningar och rekommendationer för säker installation och användning av liften.
 • Kontrollera att underlaget är stadigt och var uppmärksam på eventuell lutning i arbetsområdet.
 • Ta hänsyn till vädret då vind kan påverka liftens stabilitet, precis som regn kan påverka marken där liften står.
 • Markera området runt liften så att det är tydligt för trafikanter och förbipasserande.
 • Ha alltid en person på marken och se till att du har en tillgänglig kommunikationslinje, till exempel en telefon eller radio.
 • Använd säkerhetsutrustning – fallskyddsutrustning, hjälm och reflexväst.
 • Var uppmärksam på hinder och orientera dig kontinuerligt när du använder liften.
 • Stå alltid på botten av liften, klättra inte upp på sidorna och ut ur korgen.

Säkerställ en säker arbetsplats

För att minimera risken för skador ytterligare är det viktigt att säkerställa att själva arbetsplatsen kring liften är säker.

 • Innan arbetet med lift påbörjas bör en riskbedömning utföras för att identifiera potentiella faror och risker på arbetsplatsen.
 • Detta kan hjälpa till att utveckla en plan för att minimera riskerna.
 • Alla som arbetar med lift bör ha genomgått en lämplig utbildning och certifiering för att hantera liftutrustningen säkert.
 • Liftutrustningen bör regelbundet inspekteras och underhållas för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar korrekt.
 • Alla som arbetar med liftutrustning bör använda lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive hjälm, säkerhetsbälte och säkerhetsskor.
 • Under liftoperationer bör arbetsplatsen hållas fri från onödiga personer och alla på platsen bör hålla ett säkerhetsavstånd till liftutrustningen.
 • Det är viktigt att det finns en klar kommunikation och samarbete mellan alla som är inblandade i liftarbetet.

Hanteringen av nödsituationer

 • En operatör bör alltid ta emot nödanropet och verifiera vilken lift som är involverad och vad som är problemet. Detta ger en klar bild av situationen och gör det möjligt för operatören att vidta lämpliga åtgärder.
 • Om situationen kräver en räddningsinsats bör operatören omedelbart kontakta räddningstjänsten för att få hjälp. Liftoperatören bör också ge räddningstjänsten information om var liftarna finns och vad som är problemet.
 • Om passagerarna är fast i liften är det viktigt att operatören håller dem informerade om vad som händer och vilka åtgärder som vidtas för att få dem till säkerhet. Detta kan minska paniken och öka passagerarnas förtroende för operatören.
 • Operatören bör följa säkerhetsprotokollet för att minimera risken för skador på passagerare och personal. Detta inkluderar
  • att stänga av liften
  • isolera området
  • se till att ingen försöker använda liften tills problemet är löst.
 • Efter att nödsituationen har lösts bör operatören utvärdera händelsen och identifiera eventuella brister i säkerhetsprotokollet. Detta kan hjälpa till att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.

Liftutbildning hos EDU Performance®

Det är viktigt att du som liftoperatör ser till att förnya din liftutbildning var femte år för att hålla dig uppdaterad på nya säkerhetskrav, teknikutveckling och arbetsmetoder. Hos oss på EDU Performance hittar du liftutbildningen som inkluderar allt du behöver ha koll på.

Vanliga frågor om vår liftutbildning

Varför behövs en utbildning inom lift?

Arbeten som involverar liftar kan vara mycket farliga om de inte utförs korrekt, och det är därför viktigt att alla som använder liftar har de nödvändiga kunskaperna för att undvika olyckor och skador.

Att ha en utbildning inom lift kan också vara ett krav från arbetsgivare eller myndigheter. Det är vanligt att arbetsgivare kräver att deras anställda genomgår en utbildning inom lift för att säkerställa att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Hos oss får du den kvalitativa utbildning som krävs.

Vad får jag lära mig på en liftutbildning?

Under liftutbildningen hos oss får du lära dig om olika typer av liftar och vilka arbetsområden respektive lift har. Du får även kunskaper kring vilka föreskrifter, förordningar och lagar som gäller för hantering av liftar, olika typer av liftar och riskbedömningar, bland annat.

Vi följer Liftutbildningsrådets liftläroplan (LLP) samt den internationella standarden SS-ISO 18878:2004, en garanti för en kvalitativ utbildning av användare på mobila arbetsplattformar. Efter godkända prov erhålls utbildningsintyg i form av ett plastkort eller registrering i ID06.

Hur ofta behöver jag förnya min liftutbildning?

Arbetsmiljöverket ställer krav på att en liftutbildning skall repeteras var femte år för att hålla sig uppdaterad på nya säkerhetskrav, teknikutveckling och arbetsmetoder.

För vissa typer av liftar och arbetsuppgifter kan det finnas specifika krav på hur ofta man behöver förnya sin liftutbildning. Till exempel kräver vissa länder eller arbetsplatser att Liftförare förnyar sin utbildning varje år för att få använda liftar. Det är viktigt att alltid följa gällande regler och krav för att använda liftar på ett säkert sätt och undvika olyckor och skador.

Om du är osäker på hur ofta du behöver förnya din liftutbildning bör du kontakta din arbetsgivare eller den organisation som utfärdade ditt certifikat eller intyg.

Får man jobba ensam i skylift?

Det finns inte något uttryckligt förbud mot ensamarbete i en skylift, utan där måste en individuell bedömning göras. I allmänhet rekommenderas det dock inte att man arbetar ensam i en skylift. Detta beror på att arbetet med skyliftar innebär en viss risk och kan vara farligt om man inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap. Dessutom kan det vara svårt att hantera en skylift ensam och samtidigt utföra arbete på höjden.

Måste man ha fallskydd i lift?

I Arbetsmiljöverkets författningssamling 2006:6 § 15 står att en personlig fallskyddsutrustning ska användas om det behövs för ett säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.

Fallskyddssystem i liftar kan bestå av olika delar, till exempel, sele och lina som ska användas av personer som arbetar i liftarna. Dessutom skall det finnas skyddsräcken runt korgen på liftarna för att förhindra fallrisker.

Vilka säkerhetsregler ska man följa i arbete i lift?

För att minimera risken för olyckor, finns det ett antal säkerhetsregler som man bör följa när man arbetar i en lift. Några säkerhetsregler är följande:

 1. Se till att liften är i gott skick och fungerar korrekt innan du börjar använda den.
 2. Följ tillverkarens anvisningar när det gäller lastbegränsningar och antalet personer som får åka i liften.
 3. Använd Fallskyddsutrustning när det finns tillgängligt.
 4. Se till att liften är stabil och säker innan du går ombord.
 5. Se till att du har tillräckligt med utrymme runt liften för att kunna röra dig och utföra ditt arbete på ett säkert sätt.
 6. Var uppmärksam på omgivningen och undvik att kollidera med andra objekt eller personer.
 7. Se till att alltid ha en säkerhetsperson vid sidan av när du arbetar på hög höjd.
 8. Undvik att arbeta i en lift under dåliga väderförhållanden, till exempel kraftig vind.
 9. Se till att alla som ska använda liften har fått tillräcklig utbildning och är medvetna om säkerhetsföreskrifterna.

Vilka lagar och regler styr användningen av lyftutrustning?

Användningen av lyftutrustning regleras av flera lagar och regler. Några exempel är:

 1. Arbetsmiljölagen (AML) som reglerar arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.
 2. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av Lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6.
 3. Maskindirektivet som är en EU-förordning som reglerar användningen av maskiner och utrustning inom EU. Direktivet har implementerats i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om CE-märkning av arbetsutrustning, AFS 2008:3.
 4. Arbetsmiljöförordningen som innehåller bestämmelser om säkerhet och hälsa på arbetsplatser.
 5. Produktsäkerhetslagen som innehåller bestämmelser om säkerhet och hälsa i samband med användning av produkter.

Vad ingår i en liftutbildning?

Vad som ingår i liftutbildningen hos oss på EDU Performance inkluderar följande moment:

 • Teoretisk utbildning. Detta inkluderar en genomgång av säkerhetsföreskrifter, grundläggande teknisk information om liftar och dess funktioner, samt en översikt över hur man hanterar olika situationer och nödsituationer.
 • Praktisk utbildning. Detta innebär att du får möjlighet att öva på att använda liftar, inkluderat att köra och manövrera liftar och genomföra säkerhetskontroller.
 • Prov. Efter den teoretiska och praktiska utbildningen kommer du att behöva genomföra ett teoretiskt prov. Detta prov syftar till att bedöma din förmåga att använda liftar på ett säkert och effektivt sätt.
 • Certifiering. Om du klarar det teoretiska provet och övriga krav för certifiering uppfylls, kommer du att erhålla ett certifikat.

Behöver jag några förkunskaper om liftar?

De förkunskaper som du behöver ha med dig för att kunna genomföra liftutbildningen hos oss på EDU Performance är goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Däremot kan det vara en fördel om du har viss erfarenhet av att arbeta på höjder eller i liknande situationer. Under liftutbildningen kommer du att lära dig grunderna i att köra en lift, hur du säkert hanterar utrustningen och hur du agerar vid olika situationer.

Det är viktigt att du tar liftutbildningen på allvar och ser till att ta till dig all information som presenteras under utbildningen. Detta för att du ska kunna arbeta säkert och ansvarsfullt när du använder liftar på arbetsplatsen.

Hur länge gäller en liftutbildning?

I Sverige finns krav på att förnya sina kunskaper efter 5 år. Det är viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har den nödvändiga kompetensen och kunskapen för att arbeta säkert med liftar.

Det är vanligt att liftutbildningar uppdateras med jämna mellanrum för att säkerställa att de anställda har den senaste kunskapen och kompetensen. Detta är särskilt viktigt om det har skett förändringar i utrustningen eller om nya föreskrifter eller regler har införts.

Om du har genomgått en liftutbildning och sedan inte använt en lift på en längre tid kan det även då vara en god idé att uppdatera dina kunskaper och färdigheter innan du börjar använda liftar igen. Det är alltid bäst att vara säker på att du har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att arbeta säkert med liftar.

Hur många kursdeltagare tar ni emot?

Vid varje utbildningstillfälle har vi på EDU Performance plats för 15 kursdeltagare.

Vilka krav behöver jag uppfylla för att delta i liftutbildningen?

De krav som ställs på kursdeltagare är att du

 • är minst 16 år gammal
 • har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Om du är osäker på om du uppfyller något av kraven för liftutbildningen så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vilka typer av liftar kan jag få utbildning för?

Det finns många olika typer av liftar som du kan få utbildning för. Några av de vanligaste typerna är:

 • Skyliftar, vilket vanligtvis inkluderar alla typer av höj- och sänkbara plattformar, inklusive
  • stödbensliftar
  • bomliftar
  • saxliftar
  • pelarliftar
  • vikarmsliftar.

Hur lång tid tar liftutbildningen?

Tiden det tar att genomföra en liftutbildning kan variera beroende på flera faktorer, såsom vilken typ av liftutbildning du genomför, hur mycket erfarenhet du har och vilken utbildningsleverantör du väljer.

Hos oss på EDU Performance tar liftutbildningen 1 dag.

Vilken behörighet får jag efter avslutad liftutbildning?

Efter avslutad utbildning hos oss på EDU Performance får du ett intyg eller certifikat som bevis på att man har genomfört utbildningen och har den kunskap som krävs för att använda liftar på ett säkert sätt. Detta intyg kan också fungera som bevis för din arbetsgivare att du har genomgått utbildning och kan utföra arbete på höjder.

Det är viktigt att alltid följa gällande regler och krav för att använda liftar på ett säkert sätt och undvika olyckor och skador. Om du är osäker på vad det är som gäller för just den behörighet som du behöver? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vad kostar liftutbildningen?

Liftutbildningen hos oss på EDU Performance kostar  2.200 kr.

Finns det några möjligheter till finansiering av liftutbildningen?

Din arbetsgivare betalar din utbildning.